Tian Gong Kai Wu - Car and ship (Chapter 1)
天工開物 - 舟車第一卷
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5 Tian Gong Kai Wu - Car and ship (Chapter 1)
天工開物 - 舟車第一卷
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5
Tian Gong Kai Wu - Car and Ship (Chapter 2) 
天工開物 舟車 第二卷
2011
Digital C- Print
70cm x 100cm 
Editions: 5 Tian Gong Kai Wu - Car and Ship (Chapter 2)
天工開物 舟車 第二卷
2011
Digital C- Print
70cm x 100cm
Editions: 5
Tian Gong Kai Wu - Cloth (Chapter 1) 
天工開物 - 乃服第一卷 
2011
Digital C- Print
70cm x 100cm
Editions: 5 Tian Gong Kai Wu - Cloth (Chapter 1)
天工開物 - 乃服第一卷
2011
Digital C- Print
70cm x 100cm
Editions: 5
Tian Gong Kai Wu - Modern City (Chapter 1) 
天工開物: 現代之城第一卷
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5 Tian Gong Kai Wu - Modern City (Chapter 1)
天工開物: 現代之城第一卷
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5
Tian Gong Kai Wu - Modern City (Chapter 5) 
天工開物: 現代之城第五卷
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5 Tian Gong Kai Wu - Modern City (Chapter 5)
天工開物: 現代之城第五卷
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5
Tian Gong Kai Wu - Stone Refined (Chapter 1) 
天工開物: 燔石 第二卷 
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5 Tian Gong Kai Wu - Stone Refined (Chapter 1)
天工開物: 燔石 第二卷
2011
Digital C-Print
70cm x 100cm
Editions: 5